Päätöksenteko

Päätöksenteko Padasjoen kunnassa

Padasjoen kunnan hallinnossa ylintä päätösvaltaa käyttää kunnanvaltuusto. Valtuusto vastaa strategisesta päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä. Hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten kunnanvaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan, jolla voidaan katsoa olevan poliittinen vastuu tilintarkastuksen asianmukaisesta toteutumisesta. Varsinaisen tilintarkastuksen suorittaa ammattitilintarkastaja.

Valtuuston valitsema kunnanhallitus puolestaan vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitus antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Kunnanhallitus nimeää edustajansa sivistyslautakuntaan, tekniseen lautakuntaan sekä valvontajaostoon. Edustajilla on toimielinten kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Lautakuntien, valvontajaoston ja tiejaoston toiminnasta ja tehtävistä on määrätty hallintosäännössä. Lautakuntien sekä valvontajaoston jäsenet ja varajäsenet valitsee kunnanvaltuusto. Se nimeää myös jäseniksi valittujen joukosta puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan. Tiejaoston nimittää tekninen lautakunta.
Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan sekä vaalitoimikunnan kokoonpano ja tehtävät määräytyvät voimassa olevan vaalilain perusteella.

Lisäksi kunnassa toimii työnantajan ja työntekijäjärjestöjen edustajista sekä työsuojeluvaltuutetuista koostuva yhteistoimintatyöryhmä, työsuojelutoimikunta sekä sisäilmatyöryhmä. Kunnanhallitus voi lisäksi nimetä toimikaudekseen toimikuntia ja työryhmiä erilaisiin tehtäviin. Kunnan organisaatioon kuuluu myös vaaleilla valittava nuorisovaltuusto.

Padasjoen kuntaa johtaa kunnanvaltuuston valitsema kunnanjohtaja. Valtuusto valitsee myös toimialajohtajat, joita ovat hallintojohtaja, tekninen johtaja sekä sivistystoimenjohtaja. Kunnanhallitus päättää toimialojen välisestä työnjaosta. Viranhaltijoiden ratkaisuvallasta on määrätty hallintosäännössä.

Siirry takaisin sivun alkuun