Haja-asutuksen vesihuolto

Jätevedet

Vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla jätevesien käsittely on ympäristönsuojelulain mukaan järjestettävä niin, ettei jätevesistä aiheudu ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Puutteellisesti käsitellyt jätevedet heikentävät asuinympäristön hygieenistä tilaa ja lähivesien laatua sekä pilaavat pohjavesiä, mikä voi ilmetä esimerkiksi oman tai naapurin kaivon vedenlaadussa.

Vedenhankinta kaivosta

Kaivoa koskevat kaikki pohjavettä suojaavat ja sen käyttöä säätelevät lainsäädännön säädökset. Pohjaveden laatua koskeva sääntely on ympäristönsuojelulaissa ja pohjaveden määrää koskevat säännökset vesilaissa. Oikeutta kaivon rakentamiseen ja veden hyödyntämiseen rajoittavat lähinnä vesilain vedenottoa koskevat säännökset. Kaivon käytöstä ei saa aiheutua tarpeetonta haittaa muille. Käyttö ei esimerkiksi saa vähentää esiintymän antoisuutta, jos jonkun toisen vedensaanti tästä vaarantuu.

Kaivosta saatava luonnontilainen pohjavesi on yleensä terveellistä ja raikkaan makuista. Veden laatu kannattaa kuitenkin tutkituttaa säännöllisesti, koska kaikki haitalliset aineet ja mikrobit eivät näy eivätkä maistu. Mikäli haluat tutkituttaa kaivovetesi laadun, näytepulloja voi hakea Padasjoella Kuntalasta (Kellosalmentie 20), pullon mukana tulee tarvittavat ohjeet. Lisätietoja Päijät-Soten sivuilta.

Siirry takaisin sivun alkuun