Yksityistiet

Padasjoen kunnan yksityistieavustukset haettavissa 30.4.2024 mennessä
Hakulomake löytyy tästä

Tallenna hakemus tien nimellä ja palauta sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@padasjoki.fi.

Yksityisteiden avustaminen on kunnan harkinnanvaraista toimintaa. Kunta päättää avustuksista ja niiden ehdoista. Avustuksia myönnettäessä tulee huomioida säädösten ohella kunnan taloustilanne sekä tasapuolisuus ja oikeudenmukainen kohtelu.

Yksityistielain (560/2018) 84 §:n mukaan edellytyksinä kunnan tienpitoon myöntämälle avustukselle ovat:

 • tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta
 • tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset.

Mainitun lain 85.1 §:n perusteella valtion tai kunnan avustamaa tietä ei saa kieltää tai tietä sulkea muulta kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvalta liikenteeltä sinä ajanjaksona, jota avustus koskee. Tästä poikkeaminen on kuitenkin lain 85.2 §:n perusteella mahdollista.

Padasjoen kunnassa kunnanhallitus päättää yksityisteiden kunnan avustusten jakoperusteista (hallintosääntö 22 § 17- kohta). Yksityistielaissa säädetyn lisäksi Padasjoen kunnassa sovellettavat ehdot yksityistieavustuksen myöntämiselle ovat:

 • tiellä on joko paikkakunnalla huomattava liikenteellinen merkitys tai se on tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytienä
 • kunnossapitoavustusta myönnetään vain ympärivuotiselle, pysyvän asutuksen osuudelle tiestä tai tieosuudelle, joka on tärkeä pysyvän asutuksen läpikulkutienä tai tärkeäksi katsotun palvelun pääsytienä
 • tiekunnan on pidettävä erillistä kirjanpitoa avustuskelpoisen tieosuuden menoista
 • avustuskelpoisen tieosuuden vähimmäispituus on 300 metriä. Avustettava tieosuus mitataan viimeisimmän asutun kiinteistön tai tärkeäksi katsotun toiminnon liittymään.
 • tietä avustetaan Padasjoen kunnan alueella kulkevalta osalta
 • avustettavalla tieosuudella tulee olla osoitenumeroiden tienvarsiopasteet

Avustuksen määräytyminen:

Kunnossapitoavustus määräytyy tiekunnan edellisen vuoden kunnossapitokustannusten perusteella ja voimassa olevan pisteluvun mukaan ja käytettävissä olevan määrärahan puitteissa. Pisteluku määräytyy seuraavasti: Peruspistemäärä on 100, jonka lisäksi annetaan lisäavustuspisteitä seuraavasti:

 • sellaisen ulkopuolisen liikenteen perusteella, jolta ei peritä tien käytöstä maksua, enintään 50 pistettä
 • tien kunnossapitokustannusten suuruuden perusteella enintään 25 pistettä
 • ja tien vaikutusalueella pysyvästi asuvaa osakasta kohden lasketun tiepituuden perusteella enintään 25 pistettä.

Tiekunnan vuotuisten kunnossapitomenojen ylittäessä 75 % samana vuonna avustusta hakeneiden yksityisteiden keskimääräisistä kunnossapitomenoista kilometriä kohden ei ylimenevää avustusta makseta. Myönnettävän avustuksen kokonaismäärä voi olla enintään 75 % kunnossapitokustannuksista.

Yksityisteiden tiekuntien ilmoitusvelvollisuus

Yksityistielaki velvoittaa yksityisteiden tiekunnat ilmoittamaan vastuuhenkilön tiedot Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin ja tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot kansalliseen tie- ja katuverkoston tietojärjestelmään (Digiroad).

Digiroadiin tiedot voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen info@digiroad.fi. Lain edellyttämät tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot (painorajoitukset, ajokiellot ym.) löytyvät Väyläviraston sivuilta.

Tietojen toimittaminen on edellytyksenä kunnan- ja valtionavustuksen saamiselle.

Siirry takaisin sivun alkuun