Uimahalli Jokihelmessä korjaustyöt on saatu päätökseen.
Uimahalli aukeaa ma 11.12. normaalein aukioloajoin.

Yksityistiet

Padasjoen kunnan yksityistieavustuksien hakuaika vuodelle 2023 on päättynyt.

Yksityisteiden avustaminen on kunnan harkinnanvaraista toimintaa. Kunta päättää avustuksista ja niiden ehdoista. Avustuksia myönnettäessä tulee huomioida säädösten ohella kunnan taloustilanne sekä tasapuolisuus ja oikeudenmukainen kohtelu.

Yksityistielain (560/2018) 84 §:n mukaan edellytyksinä kunnan tienpitoon myöntämälle avustukselle ovat:

 • tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta
 • tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset.

Mainitun lain 85.1 §:n perusteella valtion tai kunnan avustamaa tietä ei saa kieltää tai tietä sulkea muulta kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvalta liikenteeltä sinä ajanjaksona, jota avustus koskee. Tästä poikkeaminen on kuitenkin lain 85.2 §:n perusteella mahdollista.

Padasjoen kunnassa kunnanhallitus päättää yksityisteiden kunnan avustusten jakoperusteista (hallintosääntö 22 § 17- kohta). Yksityistielaissa säädetyn lisäksi Padasjoen kunnassa sovellettavat ehdot yksityistieavustuksen myöntämiselle ovat:

 • tiellä on joko paikkakunnalla huomattava liikenteellinen merkitys tai se on tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytienä
 • kunnossapitoavustusta myönnetään vain ympärivuotiselle, pysyvän asutuksen osuudelle tiestä tai tieosuudelle, joka on tärkeä pysyvän asutuksen läpikulkutienä tai tärkeäksi katsotun palvelun pääsytienä
 • tiekunnan on pidettävä erillistä kirjanpitoa avustuskelpoisen tieosuuden menoista
 • avustuskelpoisen tieosuuden vähimmäispituus on 300 metriä. Avustettava tieosuus mitataan viimeisimmän asutun kiinteistön tai tärkeäksi katsotun toiminnon liittymään.
 • tietä avustetaan Padasjoen kunnan alueella kulkevalta osalta
 • avustettavalla tieosuudella tulee olla osoitenumeroiden tienvarsiopasteet

Avustuksen määräytyminen:

Kunnossapitoavustus määräytyy tiekunnan edellisen vuoden kunnossapitokustannusten perusteella ja voimassa olevan pisteluvun mukaan ja käytettävissä olevan määrärahan puitteissa. Pisteluku määräytyy seuraavasti: Peruspistemäärä on 100, jonka lisäksi annetaan lisäavustuspisteitä seuraavasti:

 • sellaisen ulkopuolisen liikenteen perusteella, jolta ei peritä tien käytöstä maksua, enintään 50 pistettä
 • tien kunnossapitokustannusten suuruuden perusteella enintään 25 pistettä
 • ja tien vaikutusalueella pysyvästi asuvaa osakasta kohden lasketun tiepituuden perusteella enintään 25 pistettä.

Tiekunnan vuotuisten kunnossapitomenojen ylittäessä 75 % samana vuonna avustusta hakeneiden yksityisteiden keskimääräisistä kunnossapitomenoista kilometriä kohden ei ylimenevää avustusta makseta. Myönnettävän avustuksen kokonaismäärä voi olla enintään 75 % kunnossapitokustannuksista.

Yksityisteiden tiekuntien ilmoitusvelvollisuus

Yksityistielaki velvoittaa yksityisteiden tiekunnat ilmoittamaan vastuuhenkilön tiedot Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin ja tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot kansalliseen tie- ja katuverkoston tietojärjestelmään (Digiroad).

Digiroadiin tiedot voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen info@digiroad.fi. Lain edellyttämät tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot (painorajoitukset, ajokiellot ym.) löytyvät Väyläviraston sivuilta.

Tietojen toimittaminen on edellytyksenä kunnan- ja valtionavustuksen saamiselle.

Siirry takaisin sivun alkuun