Luvat, rekisteröinti ja ilmoitukset

Ympäristöluvat

Ympäristölupa on oltava ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalla toiminnalla. Ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksessa on tarkemmin säädetty luvan vaativat toiminnot ja luvan myöntävät viranomaiset. Lupia myöntävät aluehallintovirasto (AVI) ja kunnan ympäristösuojeluviranomainen. Padasjoella ympäristöluvat käsittelee rakennus- ja ympäristölautakunta.

Rekisteröinti-ilmoitus

Rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja jälkivalvonta ovat korvanneet ympäristölupamenettelyn vähäisiä ympäristöhaittoja aiheuttavien toimintojen osalta. Rekisteröityjen toimintojen tulee noudattaa toimialakohtaisessa ympäristönsuojeluasetuksessa säädettyjä velvoitteita. Rekisteröitäviä toimintoja ovat suurin osa polttoteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitoksista, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista ja asfalttiasemista. Lisäksi ympäristönsuojelulain liitteessä 2 mainitut kemialliset pesulat ja orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat on rekisteröitävä. Jos toiminta ei täytä rekisteröinnin kaikkia edellytyksiä, ei toimintaa voida rekisteröidä ja toiminnalle on haettava ympäristölupa.

Ilmoitukset ympäristöhaittaa aiheuttavasta toiminnasta

Tietyistä ympäristöhaittaa aiheuttavista toiminnoista on tehtävä ilmoitus ympäristölupa- tai valvontaviranomaiselle.

Näitä toimintoja ovat:

Maatalouden ilmoitukset

Lantaa tai orgaanista lannoitevalmistetta, jonka kuiva-ainepitoisuus on 30 %, voidaan varastoida aumassa (patterointi) työteknisen tai hygieenisen syyn niin vaatiessa. Lannan varastoinnista ei saa aiheutua vesistön pilaantumista tai sen vaaraa. Varastointi aumassa on kielletty pohjavesialueella ja tulvanalaisella alueella. Lannan varastoinnista on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 14 vrk ennen varastoinnin aloittamista.

Lannan ja orgaanisen lannoitevalmisteiden levittäminen pelloille on kielletty marraskuun alusta maaliskuun loppuun asti. Lannan levittämisen kieltoajasta voidaan kuitenkin poiketa tilanteissa, joissa lantaa ei ole voitu hyödyntää lannoitteena pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisen sääolosuhteen vuoksi. Kieltoajasta voidaan poiketa marraskuun loppuun asti. Poikkeamisesta on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lokakuun loppuun mennessä.

Maastoliikennelupa

Moottorikäyttöisten ajoneuvojen toistuvaa tai pysyvää, samassa maastossa tapahtuvaa kilpailua tai harjoitusta varten on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Toistuvalla tilaisuudella tarkoitetaan kilpailua tai harjoitusta, joka järjestetään useammin kuin yhden kerran saman kesän aikana. Toistuvaksi katsotaan myös tilaisuudet, jotka järjestetään säännöllisesti vuosittain. Mikäli maasto- tai vesiliikennelain mukainen kilpailu tai harjoitus ulottuu usean kunnan alueelle, luvan myöntää alueellinen ELY -keskus.

Myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseksi on haettava lupa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta, jos tapahtumasta voi aiheutua huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle. Lupaa ei kuitenkaan tarvita alueelle, jolle on annettu ympäristönsuojelulaissa tarkoitettu ympäristölupa.

Kilpailu- ja harjoitusluvan myöntäminen edellyttää, että tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset. Lupa voidaan myöntää, mikäli toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle. Myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että toiminnan järjestämiseen on saatu alueen omistajan tai haltijan kirjallinen lupa.

Siirry takaisin sivun alkuun