Vesi- ja viemärilaitos

Vesihuoltolaitoksen toiminta-ideana on toimittaa kuntalaisille laadukasta talousvettä ja huolehtia jäteveden käsittelystä yhteisten laatuvaatimusten mukaisesti sekä kehittää alueellista vesihuoltoa.

Padasjoella puhtaasta vedestä huolehtii Padasjoen Vesihuolto Oy ja jätevesistä Padasjoen kunnan viemärilaitos. Kunnan vastuulla on myös Arrakosken ja Auttoisten pienet vesilaitokset. Padasjoen Vesihuolto Oy on ottanut käyttöön riskinarviointiin ja -hallintaan WSP-ohjelman, joka noudattaa Maailmanterveysjärjestön suosittelemaa Water Safety Plan -periaatetta. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnin.

Kiinteistön liittyminen vesihuoltolaitokseen

Toiminta-alueen ulkopuolella kiinteistö voi halutessaan liittyä laitoksen vesijohtoon ja/tai viemäriin. Laitosten toiminta-alueilla liittyminen on pakollista. Kunnan ympäristöviranomainen voi hakemuksesta myöntää kiinteistölle vapautuksen liittymisvelvollisuudesta vesihuoltolain 11 § mukaan. Liittymishakemus on tehtävä hyvissä ajoin ennen talojohtotöiden aloitusta, hakemuskaavakkeen saa kunnossapitomestarilta. Liittyjän hakemuksessa antamien tietojen perusteella laaditaan liittymissopimus. Kun liittymissopimus on tehty ja liittymismaksu maksettu, voidaan sopia aikataulu liittymän rakentamisesta.

Liittymiskohta

Vesijohdon ja viemärin liittymiskohta on kaava-alueella tontin raja. Kaava-alueen ulkopuolella liittymiskohta on vesijohdossa ja paineviemärissä runkolinjan viereen vesi-/viemärilaitoksen toimesta asennettu talosulkuventtiili. Viettoviemärissä liittymiskohta on runkolinjan kaivo.

Talojohtojen hankinta

Talojohtojen hankinta, asennus ja kunnossapito liittymiskohdasta taloon kuuluvat liittyjälle. Liittyjä voi rakennuttaa talojohto-osuutensa haluamallaan urakoitsijalla, tarvikkeiden tulee olla tyyppihyväksyttyjä ja rakentamisessa on noudatettava viranomaisten ja laitoksen antamia määräyksiä ja ohjeita. Valmiit asennukset hyväksytetään laitoksella ennen putkien peittämistä.

Mikäli talojohdot rakennetaan muulle, kuin liittyjän omistamalle alueelle on liittyjän hankittava maanomistajan suostumus rakentamiselle. Kopio suostumuksesta toimitetaan laitokselle. Liittyjä joutuu hankkimaan kiinteistöllensä jätevesien johtamista varten pumppaamon jos:

  • liittymiskohdassa runkolinjana on paineviemäri
  • runkolinjana on viettoviemäri, mutta liittyminen ei esim. talon korkeusaseman vuoksi viettoviemärillä onnistu.

Pumppaamo on oltava viemärivesien pumppaamiseen tarkoitettu, varustettu ns. repijäpumpulla. Pumppaamon hankinta, asennus ja kunnossapito kuuluvat liittyjälle.

Mikäli talojohdot joudutaan kaava-alueen ulkopuolella viemään valtion tien ali runkolinjoihin, pitää alitus tehdä poraamalla/tunkkaamalla ja tähän työhön vaaditaan ELY-keskuksen lupa, vesihuoltolaitos hakee työhön tarvittavan alitusluvan. Alituskohta sovitaan liittyjän kanssa ennen luvan hakua. Poraustyöhön tarvitaan tähän erikoistunut urakoitsija, jonka liittyjä, tai talojohdot asentava urakoitsija tilaa. Kaikki kustannukset tien alituksesta kuuluvat liittyjälle.

Liittymismaksut

Vesimittarilukeman ilmoittaminen

Kulutus-Web palvelu on helppo tapa ilmoittaa vesimittarin lukema silloin, kun se itselle parhaiten sopii. Palvelusta saa raportin omasta vedenkulutushistoriasta ja ennusteen tulevasta kulutuksesta. Kulutus-Webissä voi ilmoittaa myös laskutustietojen muutoksista. (kulutusmuutos, laskutusosoitteen muutos)

Kirjautumista varten tarvitaan kulutuspisteen ja vesimittarin numero, tiedot löytyvät vesilaskusta. Lukema ilmoitetaan täysinä kuutioina kiinteistön päämittarista.

Siirry takaisin sivun alkuun