Asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät perheen koon ja tulojen mukaan sekä varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2023

Perheen koko

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.

Jos huoltajat asuvat eri osoitteissa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmästä ja väestörekisterikeskuksen varmennuspalveluista annetun lain mukainen asuinpaikka. Lapselle määritellään kuitenkin vain yksi tuntirajavalinta, joka kattaa molempien huoltajien osalta lapsen hoidontarpeen. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, on maksu määrättävä erikseen molemmissa kunnissa.

Hoitopäivän pituus

 • Hoitopäivän pituus määräytyy huoltajan/huoltajien työaikojen mukaan
 • Toimintakauden aikana muutos voidaan tehdä, mikäli se koskee vähintään kahta peräkkäistä kuukautta
 • Kunta voi suositella lapsen hoitopäivän pituuden ja hoitopäivien määrän tilanteessa, joissa hoidontarve ei johdu huoltajan työssäolosta tai opiskelusta

Perheen tulot

Asiakasmaksu määräytyy perheen jatkuvien veronalaisten ja verosta vapaiden (bruttotulot) mukaan. Tuloihin lisätään lomarahat.

Tulotiedot, joita ei saada tulorekisteristä

Toimita selvitys tarvittavine liitteineen kuntaan varhaiskasvatuksen palveluohjaajalle, puhelin 044 7202054

 • yrittäjän tulot (liitteet: viimeisin vahvistettu verotuspäätös tai viimeisin tuloslaskelma ja tase)
 • pääomatulot ja osinkotulot
 • vuokratulot ja yhtiövastike
 • aikuiskoulutustuki
 • muut tulot, esimerkiksi maatilatalouden tulot, metsätulot, metsämaan pinta-ala ja sijainti
 • varhaiskasvatuksen piirissä olevan lapsen/lasten tulot, esimerkiksi elatusapu,-tuki. eläke
 • vähennettävät erät: maksettu elatusapu

Toimita tulotiedot viimeistään sen kuun loppuun mennessä, jolloin lapsi aloittaa hoidon. Mikäli asianmukaisia tuloselvityksiä ei ole saatu, kirjataan korkein maksu. Maksu korjataan seuraavan kuukauden alusta alkaen, kun tulotiedot on toimitettu.

Perheen kokoa, hlöäTuloraja €/kkMaksu alken 28 €, tulot vähintäänMaksu 295€,jos tulot enemmän kuin
23874€4136€6626€
34998€5260€7750€
45675€5937€8427€
56353€6615€9105€
67028€7290€9780€

Lapsen varhaiskasvatusmaksun voi laskea seuraavan mallin mukaan:

Laskekaa perheenkoko. Kuukausibruttotuloistanne vähennetään tuloraja/kk. Jäljelle jäävästä luvusta lasketaan maksuprosentin 10,7% mukainen osuus= varhaiskasvatusmaksu. Maksu pyöristetään lähimpään euromäärään.

(Bruttotulot – tuloraja) x 10,7%=kuukausimaksu

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 262 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Kuukausimaksu

Ylin varhaiskasvatuksen kuukausimaksu on 295 euroa ja alin perittävä maksu on 28 euroa. Varhaiskasvatusmaksu on voimassa toistaiseksi. Maksu peritään enintään 11 kuukaudelta/vuosi. Maksuton kuukausi on heinäkuu edellyttäen, että lapsen hoitosuhde on jatkunut keskeytymättä edellisestä elokuusta lähtien.

Perheen ensimmäisestä lapseksi katsotaan lain mukaan nuorin varhaiskasvatuspalveluja käyttävä lapsi. Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin kuukausimaksu on 295 euroa. Toisesta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta perittävä maksu on enintään 40% ensimmäisen lapsen kuukausimaksusta elin enintään 118 euroa. Jokaisesta seuraavasta lapsesta määrättävä kuukausimaksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Tuntirajat ja maksuprosentit

 • Varhaiskasvatuksen maksu määräytyvät varatun tuntimäärän mukaisesti
 • Maksu peritään tehtyjen varausten ja/tai toteutuneiden hoitotuntien mukaisesti
 • Jos sovittu hoidon tarve ylittyy toistuvasti, tulee sopimusta tarkistaa suuremmaksi
 • Jos kuukauden sovitut tunnit eivät täyty, peritään maksu sopimuksen mukaisena
PALVELUNTARVE
enintään 84 tuntia kuukaudessa 60% enintään 177€
85 – 146 tuntia kuukaudessa 80% enintään 236€
147 tuntia tai enemmän kuukaudessa 100% 295 €
esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus
enintään 63 tuntia kuukaudessa 40% 118€
64 tuntia tai enemmän kuukaudessa 60% 177€

Tilapäinen hoito

Kunta voi tarjota perheille tilapäistä hoitoa, mikäli varhaiskasvatuksessa on tilaa. Tilapäishoitopäätös on harkinnanvarainen ja siitä päättää varhaiskasvatuksen johtaja.

Varhaiskasvatusmaksun tarkistaminen

Perheellä on velvollisuus ilmoittaa tulotiedot liitteineen sähköisesti eDaisy-asioinnin kautta varhaiskasvatukseen haun yhteydessä sekä myös kesken toimintavuoden, mikäli perheen tulot muuttuvat.

Maksu tarkistetaan seuraavan kalenterikuukauden alusta, kun perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut (+/-20%). Lapsen hoidon tarpeen tai perhekoon muuttuessa uusi maksupäätös tehdään muutospäivämäärästä alkaen.

Mikäli maksupäätös perustuu asiakkaan antamiin virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista ja periä takautuvasti enintään vuoden ajalta.

Peruuttamatta jätetty paikka

Jos lapselle varattua ja myönnettyä paikkaa ei peruuteta ennen päätöksen mukaista varhaiskasvatuksen alkamista, voidaan peruuttamatta jätetystä paikasta periä puolet kuukausimaksusta.

Muutokset eDaisy-toiminnanohjausjärjestelmän kautta

Kaikista hoitoon liittyvistä muutoksista tulee tehdä muutos ilmoitus eDaisyssa:

 • varhaiskasvatuspaikan irtisanominen
 • tulotiedot
 • palvelutarpeen muutokset (tuntiraja)
 • osoitteen muutos

Hoitoaikojen ilmoittaminen ja poissaolot

 • Lasten hoitoajat tulee varata DaisyFamilyn kautta lapsen hoitopaikan määrittämän aikataulun mukaisesti
 • Mikäli lapsi on sairaana tai poissa varattuna hoitopäivänä, huoltajat kirjaavat poissaolon hoitovarauksiin
 • Lapsen sairastuminen tai muusta syystä peruttu hoitopäivä ei oikeuta varattujen päivien siirtämiseen
 • Huoltajien työvuorojen muutokset huomioidaan henkilökunnan työvuorojen sallimissa rajoissa

Poikkeukset kuukausimaksuun

 • lapsi on sairauden vuoksi poissa koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä
 • lapsi on sairauden vuoksi puolet sovitusta ylimmästä tuntimäärästä kalenterikuukauden aikana, maksuna peritään puolet määritetystä kuukausimaksusta
 • lapsi on muusta syystä kuin sairauden vuoksi poissa koko kalenterikuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta
 • jos hoito alkaa tai päättyy kesken kuukauden, peritään tulojen mukainen kuukausimaksu siten, että se vastaa hoitosuhteen voimassaoloaikaa
 • maksua ei peritä ajalta, joina lapsi on poissa isyysrahajaksojen ajan
 • jos perhepäivähoitajalla on työstä poissaolo (tasausvapaa, työ- ja vuosiloma, koulutus) ja perhe järjestää itse lapsen hoidon, hyvitetään se hoitomaksuissa. Perheen vuosilomien ja muiden hoitopäivien aikana hyvitystä ei suoriteta, koska ei ole todellista hoidontarvetta. Maksua ei myöskään hyvitetä, jos perhe ei käytä varaamaansa kunnan järjestämää varahoitoa.

Laskun maksaminen

Varhaiskasvatus laskutetaan kuukausittain. Laskun eräpäivä on kuukauden viimeisenä päivän tienoilla.
Jos maksua ei suoriteta eräpäivään mennessä, siirtyy maksamaton saatava perintätoimistolle tai ulosottoviranomaiselle perittäväksi kahden maksukehotuksen jälkeen.
Varhaiskasvatusmaksut ovat ulosottokelpoisia ilman oikeuden päätöstä.

Siirry takaisin sivun alkuun