Siirry sisältöön
Arkisto

Keskusvaalilautakunnan pöytäkirja 2021 / 1

4.3.2021 10:30

Keskusvaalilautakunnan pöytäkirja 2021 / 1

PADASJOEN KUNTA Pöytäkirja 1/2021 1
Keskusvaalilautakunta Kuntavaalit
KOKOUSAIKA
Torstai 11.2.2021 klo 16
KOKOUSPAIKKA
Kuntala, valtuustosali
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET
Pirkka Ahola, pj.
Eero Karevaara, vpj.
Pirkko Kauren
Silja Savola
Tuulikki Kaunisto, 1. varajäsen
MUUT SAAPUVILLA OLLEET
Laakso Kristiina keskusvaalilautakunnan sihteeri hallintojohtaja
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
ASIAT §:t 1-5
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Kauren ja Silja Savola.
Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä
Pirkka Ahola  Kristiina Laakso
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika Padasjoki 11.2.2021
Allekirjoitukset Pirkko Kauren Silja Savola
PADASJOEN KUNTA 11.2.2021
VAALILAIN MUKAINEN KUULUTUS
Keskusvaaliltk.1 § Vaalilain 145 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on kuulutettava, montako valtuutettua kunnassa valitaan. Kuulutus on viipymättä julkaistava sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi ja pantava nähtäväksi keskusvaalilautakunnan kokoushuoneistossa. Kuulutus voidaan antaa 34 §:n 2 momentissa tarkoitetun kuulutuksen yhteydessä.
Vaalilain 34 §:n mukaan ehdokashakemukset käsittelevä viranomainen määrää viimeistään 55. päivänä ennen presidentinvaalin vaalipäivää ja 48. päivänä ennen muiden vaalien vaalipäivää pidettävässä kokouksessaan, kenelle, minä päivinä ja kellonaikoina sekä missä sille tarkoitetut ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on annettava.
Määräyksestä on laadittava kuulutus, joka on annettava tiedoksi puolueiden ilmoittamille vaaliasiamiehille ja pantava nähtäväksi viranomaisen kokoushuoneistossa sekä julkaistava kuntavaaleissa sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi ja muissa vaaleissa virallisessa lehdessä. (8.5.2015/563)
Liitteenä 1 on Padasjoen Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla sekä www-sivuilla julkaistavaksi tarkoitettu kuulutus.
Ehdotus: Keskusvaalilautakunta päättää julkaista liitteen 1 mukaisen kuulutuksen Padasjoen Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla sekä www-sivuilla.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
KUULUTUS ÄÄNESTYSPAIKOISTA
Keskusvaaliltk 2 § Vaalilain 49 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on tiedotettava kunnan alueella olevista kotimaan yleisistä äänestyspaikoista ja äänestysajoista niissä sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 25.1.2021 päättänyt äänestyspaikoista ja –ajoista seuraavaa:
Vuoden 2021 kuntavaaleissa
1) Padasjoen kunnassa varsinaisen vaalipäivän, 18.4.2018, äänestyspaikka on kirjasto ja että
2) Padasjoen kunnassa myös ennakkoäänestyspaikkana on kirjasto, jossa ennakkoäänestysajat ovat seuraavat:
keskiviikko 7.4.2021 10-16
torstai 8.4.2021 10-16
perjantai 9.4.2021 10-16
lauantai 10.4.2021 10-14
sunnuntai 11.4.2021 10-14
maanantai 12.4.2021 10-16
tiistai 13.4.2021 10-20
3) laitosäänestys toimitetaan terveysaseman arviointiyksikössä, Pihlajakodissa ja Visapuistossa.
Liitteenä 2 on Padasjoen Sanomissa, kunnan
ilmoitustaululla sekä www-sivuilla julkaistavaksi
tarkoitettu kuulutus.
Ehdotus: Keskusvaalilautakunta päättää julkaista
liitteen 2 mukaisen kuulutuksen Padasjoen Sanomissa, kunnan
ilmoitustaululla sekä www-sivuilla.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Viranomainen Kokouspäivämäärä 4
VAALITOIMITSIJOIDEN NIMEÄMINEN ENNAKKOÄÄNESTYSTÄ VARTEN
Keskusvaaliltk 3 § Keskusvaalilautakunnan sihteeri on ilmoittanut seuraaville henkilöille varautumisesta vaalitoimitsijan tehtäviin: Aarre Visanen, Pia Mustisto, Timo-Petteri Auvinen, Taru Tanska ja Eija Hilvenius. Natalia Mäkinen palkataan ulkopuolisena työntekijänä vaalitoimitsijaksi.
Ehdotus: Keskusvaalilautakunta nimeää vaalitoimitsijoiksi selosteosassa mainitut henkilöt.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
VAALITOIMITSIJOIDEN NIMEÄMINEN KOTIÄÄNESTYSTÄ VARTEN
Keskusvaaliltk 4 § Keskusvaalilautakunnan tulee määrätä vaalitoimitsijat kotiäänestykseen. Pia Mustisto on antanut suostumuksensa kotiäänestyksen toimittamiseen.
Ehdotus: Keskusvaalilautakunta nimeää vaalitoimitsijaksi kotiäänestykseen Pia Mustiston. ja varalle Natalia Mäkisen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
UUDEN VARAVALTUUTETUN MÄÄRÄÄMINEN PERUSSUOMALAISTEN VALTUUSTO-
RYHMÄÄN
Keskusvaaliltk 5 § Vuoden 2017 kuntavaaleissa tuli Padasjoen Perussuomalaisten ehdokaslistalta valtuustoon valituksi Ilpo Siljander. Varavaltuutetuiksi valittiin seuraavat:
1. Jarkko Korpi
2. Hilkka Ahokkanen
Jarkko Korpi on paikkakunnalta muuton vuoksi saanut valtuustolta
eron luottamustehtävistään.
Uusien varavaltuutettujen määräämisestä säädetään vaalilain 93 §:ssä. Jos varavaltuutettujen määrä valtuuston toimikauden aikana jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 17 §:n mukaisesti. Varavaltuutetut määräytyvät kuntavaalituloksen mukaisesti.
Vuoden 2017 kuntavaaleissa Hilkka Ahokkasen jälkeen parhaan äänimäärän Perussuomalaisten ehdokaslistalla sai Erik Jokinen. Hän on kuitenkin kirjallisesti ilmoittanut keskusvaalilautakunnan sihteerille, ettei ole työesteiden vuoksi käytettävissä varavaltuutetun tehtävään. Viimeisenä ehdokaslistalla oli Juhani Ahokkanen.
Ehdotus: Keskusvaalilautakunta toteaa, että Hilkka Ahokkanen siirtyy Padasjoen Perussuomalaisten valtuustoryhmän 1. varavaltuutetuksi ja 2. varavaltuutetuksi nousee Juhani Ahokkanen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
 • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 • Oikaisuvaatimus on toimitettava Padasjoen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
 • Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
 • Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
 • Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Padasjoen kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@padasjoki.fi
Postiosoite: Pl 35 17501 Padasjoki
Postiosoite: Kellosalmentie 20
Faksinumero:    03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

   Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
   
  Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

 Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Padasjoen kunnan kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@padasjoki.fi
Postiosoite: Pl 35 17501 Padasjoki
Postiosoite: Kellosalmentie 20
Faksinumero:    03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00

Postiosoite

Padasjoen kunta
PL35
17501 PADASJOKI

Käyntiosoite

Kellosalmentie 20
17500 PADASJOKI

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde 
03 552 911 (arkisin 9-15)

etunimi.sukunimi[at]padasjoki.fi
kirjaamo[at]padasjoki.fi
palaute[at]padasjoki.fi
info[at]padasjoki.fi