Haja-asutuksen vesihuolto

Jätevedet

Vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla jätevesien käsittely on ympäristönsuojelulain mukaan järjestettävä niin, ettei jätevesistä aiheudu ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Puutteellisesti käsitellyt jätevedet heikentävät asuinympäristön hygieenistä tilaa ja lähivesien laatua sekä pilaavat pohjavesiä, mikä voi ilmetä esimerkiksi oman tai naapurin kaivon vedenlaadussa.

Jätevesien käsittelyä sääntelevät ympäristönsuojelulaki ja valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011, ns. hajajätevesiasetus). Hajajätevesiasetuksen mukaan jätevesien käsittelyn pitää puhdistaa orgaanisesta aineesta vähintään 80 %, kokonaisfosforista vähintään 70 % ja kokonaistypestä vähintään 30 %. Tärkeillä pohjavesialueilla sekä ranta-alueilla vaaditaan parempaa puhdistustehoa: puhdistustehon ohjeelliset tehot ovat orgaanisen aineen osalta 90 %, fosforin osalta 85 % ja typen osalta 40 %.

Jätevesisuunnitelma on suositeltavaa teetättää ammattitaitoisella jätevesisuunnittelijalla. Ennen jätevesijärjestelmän saneerausta kunnan rakennusvalvontaan tulee toimittaa toimenpideilmoitus, jonka liitteeksi vaaditaan suunnitelma jätevesijärjestelmästä ja jätevesijärjestelmän selvityslomake. Mikäli jätevesijärjestelmä uusitaan ranta- tai pohjavesialueella tai vakituisen asumisen rakennuspaikalla, tehdään rakentamisesta toimenpidelupahakemus kuntaan.

Uudisrakentamisessa ja uudisrakentamiseen verrattavissa korjaus/muutostyössä on kiinteistön jätevesijärjestelmä saatettava heti vastaamaan asetuksen vaatimuksia. Vanhoissa ennen vuotta 2004 rakennetuissa kiinteistöissä jätevesien käsittelyn on vastattava asetuksen vaatimuksia 15.3.2018 mennessä.

Vesijohdottomilla kiinteistöillä ja rantasaunoilla, joissa veden käyttö on vähäistä (kantovesi tai ns. kesävesi), voi harmaiden pesuvesien käsittelyksi riittää imeytyskaivo. Käymäläratkaisuksi loma-asuinnoille suositellaan hyvin hoidettua kuivakäymälää. Kuivakäymälän astian on oltava aina vettä läpäisemättömällä alustalla terveydensuojelulain mukaisesti.

Jos jätevesijärjestelmän tehostaminen on kohtuutonta, kunta voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen puhdistustasovaatimusten noudattamisesta laissa mainittujen edellytysten täyttyessä. Poikkeus voidaan myöntää viideksi vuodeksi kerrallaan.

Lisätietoa jätevesien käsittelystä

Ohje jätevesien käsittelyn järjestämiseksi (pdf)

Jätevesiopas maarakentajille

Ikäpoikkeus

Puhdistustasoa koskevan vaatimuksen noudattamisesta vapautuvat ilman hakemusta kiinteistönomistajat, jotka asuvat kiinteistöllä vakituisesti ja ovat täyttäneet 68 vuotta ennen 9.3.2011. Jätevedet on kuitenkin aina puhdistettava siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Ikäpoikkeus ei koske seuraavia tilanteita:

– vapaa-ajan asuntoja

– jos kiinteistön omistaa useampi asukas, joista yksi tai useampi on alle 68-vuotias

– jos kiinteistöllä asuu 68 vuotta täyttänyt, mutta kiinteistön omistaa joku muu 

 

Vedenhankinta kaivosta

Kaivoa koskevat kaikki pohjavettä suojaavat ja sen käyttöä säätelevät lainsäädännön säädökset. Pohjaveden laatua koskeva sääntely on ympäristönsuojelulaissa ja pohjaveden määrää koskevat säännökset vesilaissa. Oikeutta kaivon rakentamiseen ja veden hyödyntämiseen rajoittavat lähinnä vesilain vedenottoa koskevat säännökset. Kaivon käytöstä ei saa aiheutua tarpeetonta haittaa muille. Käyttö ei esimerkiksi saa vähentää esiintymän antoisuutta, jos jonkun toisen vedensaanti tästä vaarantuu.

Kaivosta saatava luonnontilainen pohjavesi on yleensä terveellistä ja raikkaan makuista. Veden laatu kannattaa kuitenkin tutkituttaa säännöllisesti, koska kaikki haitalliset aineet ja mikrobit eivät näy eivätkä maistu.

Mikäli haluat tutkituttaa kaivovetesi laadun, ota yhteyttä kunnan terveystarkastajaan.
Lisätietoja ja yhteystiedot: www.phhyky.fi/ 

Hyvä kaivo-esite (pdf)

Lisätietoa kaivosta

Postiosoite

Padasjoen kunta
PL35
17501 PADASJOKI

Käyntiosoite

Kellosalmentie 20
17500 PADASJOKI

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde 
03 552 911

etunimi.sukunimi[at]padasjoki.fi
kirjaamo[at]padasjoki.fi
info[at]padasjoki.fi