Siirry sisältöön

Rakentamiseen liittyvät luvat

 

Luvan hakijana tulee aina olla kiinteistön omistaja. Jos omistajia on useampia, niin kaikki ovat luvan hakijoita. Mikäli luvan hakeminen on osoitettu jollekin toiselle henkilölle, tulee tästä olla kiinteistön omistajan allekirjoittama valtakirja.

Kaikkiin lupahakemuksiin tarvitaan kiinteistön vuokrasopimus tai muu selvitys mistä ilmenee kiinteistön omistaja/omistajat. Mikäli kiinteistö on lainhuudatettu, selvitystä ei tarvita.

Pääpiirustukset tulee olla AINA nimiöityjä, suunnittelijan allekirjoittamia.

Rakennuslupa

Rakennuslupa tarvitaan, kun on kysymys rakennuksen rakentamisesta. Rakennuslupa tarvitaan myös korjaus- ja muutostyöhön jolla on vaikutusta terveyteen tai turvallisuuteen. Myös käyttötarkoituksen muutokset edellyttävät rakennuslupaa (esim. loma-asunnon muuttaminen omakotitaloksi)

Rakennuslupahakemuksen käsittelee rakennustarkastaja.

 

RAKENNUSLUPAAN TARVITTAVAT ASIAKIRJAT

 • Rakennushankkeelle tulee aina nimetä pääsuunnittelija, joka allekirjoituksellaan hyväksyy osallistumisensa hankkeeseen (täytetään rakennuslupahakemuksen kohta: pääsuunnittelija)
 • Lisäksi tarvittaessa jätevesien käsittelysuunnitelma ja energiaselvitys
 • Pääpiirustukset (asemapiirros 1:500 tai 1:1000, pohja-ja julkisivupiirrokset 1:50 tai 1:100, leikkauspiirros 1:50 tai 1:500, pohjapiirros 1:50 tai 1:100, tarvittaessa hormipiirros 1:20)

Toimenpidelupa

Toimenpidelupa tarvitaan rakennusjärjestyksen taulukon mukaiseen rakentamiseen. Toimenpidelupaa ei voida käyttää rakennuksen rakentamisessa.

Toimenpidelupahakemuksen käsittelee rakennustarkastaja.

 

TOIMENPIDELUPAAN TARVITTAVAT ASIAKIRJAT

 • Tarvittaessa jätevesien käsittelysuunnitelma
 • Pääpiirustukset (asemapiirros 1:500 tai 1:1000, pohja-ja julkisivupiirrokset 1:50 tai 1:100, leikkauspiirros 1:50 tai 1:500, pohjapiirros 1:50 tai 1:100, tarvittaessa hormipiirros 1:20) tarvittaessa kohteen mukaan.

Toimenpideilmoitus

Toimenpideilmoitus on lupa-asiakirjoista kevyin vaihtoehto. Toimenpideilmoitusta voidaan käyttää kevyisiin rakennusjärjestyksen taulukon mukaisiin hankkeisiin.

Joissain tapauksissa toimenpideilmoituksen jättämisen sijaan voidaan edellyttää haettavaksi muuta lupaa. Viranomaisen on ilmoitettava hakijalle 14 vrk:n sisällä luvan tarpeesta ilmoituksen jättämisen jälkeen.

Toimenpideilmoituksen käsittelee rakennustarkastaja

 

TOIMENPIDEILMOITUKSEEN TARVITTAVAT ASIAKIRJAT

 • Asemapiirros ja julkisivupiirros. Asemapiirroksesta tulee käydä ilmi toimenpiteen tarkka sijainti kiinteistöllä.
 • Naapurin kuuleminen  vain tarvittaessa

Rakennuksen purkaminen

Rakennuksen purkamiseen tarvitsee olla lupa kun puretaan asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa MRL 53 §:n mukainen rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen mikäli yleiskaavassa niin määrätään.

Lupaa ei tarvita talousrakennuksen tai muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkamiseen, ellei rakennusta pidetä historiallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaan tai sellaisen kokonaisuuden osana.

Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjallisesti ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus). Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia luvan hakemista.

Purkamislupahakemuksen tai ilmoituksen käsittelee rakennustarkastaja

 

PURKULUVASSA TARVITTAVAT ASIAKIRJAT

 • Asemapiirros 1:500
 • Purkujäteselvitys

Maisematyölupa

Maisematyölupa tarvitaan sellaiseen hankkeeseen joka muuttaa maisemaa puiden kaadon seurauksena, maarakennustyön seurauksena tai muun vastaavan toimenpiteen seurauksena. Lupa on tarpeen asemakaava-alueella ja joissain tapauksissa myös yleiskaava-alueella.

Maa-aineslain mukainen maa-ainesten otto ei edellytä maisematyölupaa.

Maisematyöluvan käsittelee rakennustarkastaja

 

MAISEMATYÖLUVASSA TARVITTAVAT ASIAKIRJAT

 • Kartta tai asemapiirros mistä ilmenee suoritettava toimenpide. Mittakaava määräytyy hankkeen laajuuden mukaan.

Poikkeamislupahakemus ja suunnittelutarveratkaisu

Poikkeamishakemus tarvitaan sellaiseen rakentamiseen, mikä poikkeaa rakentamismääräyksistä, kuten kaavasta, rakennusjärjestyksestä tai muusta määräyksestä.

Poikkeamishakemus tulee aina olla PERUSTELTU. Perustelemattomia poikkeamishakemuksia emme vastaanota.

Poikkeamishakemuksen käsittelee valvontajaosto tai tarvittaessa kunnanhallitus ja ELY-keskus

 

POIKKEAMISLUPAHAKEMUKSESSA TARVITTAVAT LOMAKKEET

 • Asemapiirros 1:500 tai 1:1000 kolmena kappaleena
 • Perustelut
Postiosoite

Padasjoen kunta
PL35
17501 PADASJOKI

Käyntiosoite

Kellosalmentie 20
17500 PADASJOKI

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde 
03 552 911 (arkisin 9-15)

etunimi.sukunimi[at]padasjoki.fi
kirjaamo[at]padasjoki.fi
palaute[at]padasjoki.fi