Siirry sisältöön

Lukion suoritusohjeet

Opintojen rakenne

Lu­kio-opin­not muo­dos­tu­vat pa­kol­li­sis­ta, sy­ven­tä­vis­tä ja so­vel­ta­vis­ta kurs­seis­ta. Lu­ki­on koko oppi­mää­rään kuu­luu vä­hin­tään 75 kurs­sia. Oppi­ai­neen oppi­mää­rään kuu­luu vä­hin­tään pa­kol­li­set kurs­sit. Lukion koko oppimäärän (lukion päättötodistus) suorittaminen edellyttää kaikkien pakollisten kurssien ja vähintään kymmenen syventävän kurssin opiskelua. Lisäksi syventäviä ja soveltavia kursseja tulee valita niin, että kokonaiskurssimääräksi tulee vähintään 75 kurssia. Ylioppilastutkinnon suorittaminen edellyttää lukion päättötodistusta.

Kurssin suorittaminen ja suoritusjärjestys

Kurssit suoritetaan pääsääntöisesti opetukseen osallistumalla ja kurssikuvausten mukaisessa järjestyksessä. Kursseja voi myös suorittaa itsenäisesti, osittain itsenäisesti sekä muutamia kursseja myös verkko-opintoina. Osa kursseista toteutetaan videoneuvotteluopetuksena yhdessä muiden Päijät-Hämeen lukioiden kanssa.

Kurssin arviointi

Kunkin aineen opettaja käy kurssin alussa lävitse kurssin keskeiset tavoitteet, sisällöt ja arviointiperusteet. Kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Kurssin arvioinnissa otetaan huomioon kirjalliset kokeet, opintojen edistymisen havainnointi sekä opiskelijan tietojen ja taitojen arviointi. Itsenäinen suoritus arvioidaan pääpiirtein samoin perustein. Myös opiskelijan itsearviointi voidaan ottaa huomioon.

Kunkin oppiaineen pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin. Myös muut syventävät ja soveltavat kurssit arvioidaan numeroin, ellei kurssikuvauksissa toisin mainita. Hyväksytty suoritus merkitään suoritusmerkinnällä S ja hylätty merkinnällä H. Kesken olevasta kurssisuorituksesta voidaan käyttää K-kirjainta eli keskeytynyt. Keskeytynyt kurssi (K-merkintä) pitää suorittaa valmiiksi kurssin opetuksen päättymistä seuraavan jakson koeviikkoon mennessä. Jos K-merkinnän aiheuttanutta kurssin osaa ei ole suoritettu määräaikaan mennessä eikä opettajan kanssa ole sovittu muusta aikataulusta, joutuu kurssin suorittamaan uudelleen.

Etenemiseste

Kun opiskelija saa toisen hylätyn kurssisuorituksen saman aineen pakollisissa ja valtakunnallisissa syventävissä kursseissa, niin eteneminen estyy kunnes opiskelija on suorittanut vähintään yhden hylätyistä kursseista hyväksytysti. Jos kursseja on 9 tai enemmän, tulee etenemiseste vasta kolmannesta hylätystä kurssisuorituksesta.

Etenemiseste estää myös ko. aineen seuraavien kurssien kuuntelun, abien kertauskursseja lukuun ottamatta. Kurssin kuuntelu on sallittu kuitenkin uusintakuulusteluun asti, jos seuraava kurssi alkaa välittömästi etenemisesteen aiheuttaneen jakson jälkeen.

Kurssin uusiminen

Opiskelija voi uusia hylätyn kurssin yhden kerran uusintakuulustelussa, joka toteutetaan n. 2-3 viikkoa ao. jakson päätyttyä tai kurssikokeessa, kun kurssi on seuraavan kerran tarjolla. Mikäli kurssin suorittaminen epäonnistuu, on kurssi opiskeltava uudestaan.

Ilmoittautuminen kurssikokeeseen tai uusintaan siihen osallistumatta ja kurssikokeeseen osallistuminen ilman vastauspaperin jättämistä katsotaan yrityskerraksi, ellei opiskelijalla ole esittää vähintään terveydenhoitajan todistusta tai ellei kyseessä ole muu vakava tai voittamaton este.

Opiskelun etenemisen seuraaminen ja ainevalintojen muuttaminen

Opiskelija valitsee opinto-ohjelmansa kerralla seuraavaksi lukuvuodeksi ja sitoutuu siihen. Opinto-ohjelman muuttamiseen kesken lukuvuoden tulee olla perusteltu syy. Muutoksista neuvotellaan opinto-ohjaajan ja aineenopettajan kanssa. Ainevalintamuutokset on tehtävä kaksi viikkoa ennen seuraavan jakson alkua.

Matematiikan oppimäärän vaihto

Kun opiskelija vaihtaa pitkän oppimäärän lyhyeen, noudatetaan seuraavaa korvaavuutta:

MAA2 korvaa kurssin MAB2
MAA3 korvaa kurssin MAB3
MAA6 korvaa kurssin MAB7
MAA8 korvaa kurssin MAB4
MAA10 korvaa kurssin MAB5

Korvattu kurssi merkitään numerolla todistukseen ellei opiskelija suorita vastaavaa lyhyen matematiikan kurssia uudestaan joko itsenäisesti tai silloin, kun se on ohjelmassa.

Loput pitkän matematiikan kurssit voidaan käyttää lyhyen matematiikan soveltavina kursseina hyväksytty-merkinnällä. Lopullinen arvosana määräytyy numerolla arvosteltujen kurssien perusteella.

Oppimäärän arvosanan määräytyminen päättöarvioinnissa

Oppiaineen arvosana määräytyy opiskeltujen pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien perusteella aritmeettisena keskiarvona.

Opintojen päättöarvioinnissa oppiaineessa on oltava hyväksytysti suoritettuja kursseja 2/3 opintosuunnitelman mukaisista pakollisista ja valtakunnallisista syventävistä kursseista. Hylättyjä kursseja saa siis olla seuraavasti:

1-2 kurssia -> 0 hylättyä
3-5 kurssia -> 1 hylätty
6-8 kurssia -> 2 hylättyä
9 tai enemmän -> 3 hylättyä

Opiskelija voi yrittää korottaa päättöarvosanaansa lukio-opintojen lopussa järjestettävissä koko oppimäärää käsittelevissä kuulusteluissa. Arvosanaa voidaan myös korottaa, jos koulukohtaisten syventävien ja soveltavien kurssien lisänäytöt sitä edellyttävät tai harkinnan perusteella, jos opiskelijan tiedot ja taidot päättövaiheessa ovat paremmat kuin oppiaineen kurssien aritmeettinen keskiarvo edellyttää.

Päättötodistus (lukion oppimäärän suorittaminen)

Opiskelija saa lukion päättötodistuksen, kun hän on opiskellut vähintään 75 kurssia sekä niihin sisältyen hyväksytysti kaikkien opinto-ohjelmaan kuuluvien oppiaineiden pakolliset kurssit. Lisäksi päättötodistukseen on sisällyttävä vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia. Koulukohtaisista syventävistä ja soveltavista kursseista voidaan lukea mukaan lukion oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat kurssit.

Todistukseen merkitään opiskellut oppiaineet, niissä suoritettujen kurssien määrä sekä kunkin oppiaineen numeroarvosana tai merkintä oppiaineen hyväksyttävästä suorittamisesta.

Kaikki pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien suoritukset opinto-ohjausta lukuun ottamatta arvioidaan numeroin. Päättötodistukseen annetaan opiskelijan pyynnöstä suoritusmerkintä liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama kurssimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli suoritettuja kursseja on enintään kaksi.

Postiosoite

Padasjoen kunta
PL35
17501 PADASJOKI

Käyntiosoite

Kellosalmentie 20
17500 PADASJOKI

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde 
03 552 911 (arkisin 9-15)

etunimi.sukunimi[at]padasjoki.fi
kirjaamo[at]padasjoki.fi
palaute[at]padasjoki.fi